696
page-template-default,page,page-id-696,theme-stockholm,qode-social-login-1.1.3,qode-restaurant-1.1.1,stockholm-core-2.4,woocommerce-no-js,select-theme-ver-9.5,ajax_fade,page_not_loaded,side_area_over_content,,qode_menu_,qode-single-product-thumbs-below,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Salgsbetingelser

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående salgsbetingelser. Salgsbetingelsene gjelder for salg av varer fra Satelliet Norge AS til kjøpere som ikke er forbrukere, med mindre noe annet er særskilt avtalt i det enkelte tilfellet. 

1. Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Salgsbetingelsene vil sammen med din bestilling og bestillingsbekreftelse, utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet. 

Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som er særskilt avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. 

2. Partene
Selger er Satelliet Norge AS, org. nr: 992 480 599. Kjøper er selskapet, institusjonen eller annen foretaksform som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper.

3. Bestillings- og avtaleprosess
Salgsbetingelsene oversendes kjøper sammen med tilbudet. Din bestilling er bindende når tilbudet er akseptert og oversendt oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss, av vår markedsføring eller på annen måte.

Ved bestilling anses salgsbetingelsene akseptert, og bekrefter at kjøperen har lest og er innforstått med avtalen, samt all tilgjengelig informasjon om varen, herunder informasjon om varens kvalitet, egenskaper og informasjon om vedlikehold. 

4. Pris
Den oppgitte prisen for varen på ordrebekreftelsen er NOK eks mva. Frakt og andre gebyrer kommer i tillegg. Fraktkostnader vises som et estimat på bekreftelsen og kan justeres etter medgått fraktkostnad på endelig faktura. Det tas også forbehold om feil priser, vesentlige endring i valuta, endring i leverandørens priser og annet som kan endre prisen ved bestilling. 

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra selger og/eller fra selgers partners side, i annonser o.l. og/eller i generelle presentasjoner som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan selger ensidig slette eller avvise ordre. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget. 

5. Risikoen for varen
Hvis ikke annet er særskilt skriftlig avtalt, går risikoen for det leverte over på Kjøper når varen blir overlevert til avtalt lokasjon. Dette anses som levering.

Kjøper plikter ved mottakelse av varer og kontrollere at varene er fri for transportskader og mangler. Synlige skader på emballasje skal notertes på fraktbrev og meldes umiddelbart til transportør og til Selger. Skaden skal dokumenteres med bilder som oversendes Selger. 

6. Angrerett
Angrerettloven gjelder ikke for kjøp/avtaler mellom virksomheter. Selger gir ikke angrerett på leveranse av produkter, så fremt annet ikke er skriftlig avtalt.

Selger forbeholder seg retten til å fastholde kjøpet etter varene er bestilt, og ordrebekreftelse sendt til og godtatt av Kjøper. En ordrebekreftelse anses godtatt med mindre kjøper uten ugrunnet opphold og senest innen 24 timer gir beskjed om eventuelle feil og endringer. 

En avbestilling etter dette tidspunkt vil derfor medføre at Kjøper belastes for varenes fulle verdi. 


7. Forsinkelse og manglende levering
Selger vil alltid etterstrebe og levere varer til avtalt tid.Ved uventede forsinkelser, plikter Selger å kontakte Kjøper med forklaring på forsinkelse.Kjøperen kan ikke kreve økonomisk erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Selger vil forsøke å finne midlertidige løsninger frem til endelig levering har skjedd.


8. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Ved salg til næring selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler, dersom annet ikke er avtalt.

Selger forbeholder seg retten til å kunne utbedre eventuelle feil og mangler eller foreta en omlevering. 

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes Selgeren muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes Selger skriftlig via e-post.

Hvis kunde på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Selgeren, betaler Selgeren ikke disse utgiftene.

Alle returer/reklamasjoner må godkjennes av Selger. Kjøper plikter å returnere varen forsvarlig tilbake til selger ved reklamasjon.

9. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen.

Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side.


Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av 
kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper som kan bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven. 

10. Garanti
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning.

11. Force majeure
Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Selgere fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.